Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Одељење за оперативне послове

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Одељење за оперативне послове

Обавља сталан и непосредан контакт са лицима лишеним слободе без присуства запослених у заводима, врши редовне и ванредне обиласке завода и непосредно ради на отклањању свих проблема који настану у заводима. Прати и координира рад завода у остваривању права и обавеза лица лишених слободе, прати рад и организацију службе за обезбеђење у заводима, израђује јединствен програм рада службе на нивоу Управе. Унапређује технику безбедности завода, обавља послове стручног оспособљавања и напредовања запослених на пословима обезбеђења, прати прописе који се односе на Службу за обезбеђење. Анализира екцесне ситуације у заводима и предузима мере за њихово отклањање, израђује месечне и годишње статистичке извештаје и стара се о спровођењу специјалног заводског режима. Учествује у изради и унапређењу подзаконских прописа везаних за систем обезбеђења и одржава контакт са другим субјектима који утичу на систем безбедности. У складу са проценом безбедоносне ситуације предузима превентивне безбедоносне мере, ажурира базу података о лицима лишеним слободе и запосленима у Управи. Обавља послове издавања службених легитимација.